Selver ASi andmekaitsetingimused

 

Selver AS (edaspidi nimetatud Selver) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Selver AS töötleb isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Selver AS-ile kuuluvaid Selveri kauplusi ja veebilehte www.selver.ee, pöörduvad Selveri poole või kandideerivad Selverisse tööle.

Selveris kehtib Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ettevõtete (Selver, Kaubamaja, ABC King, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kauplused) püsikliendiprogramm Partnerprogramm ning juhul, kui Te registreerite Selveri või e-Selveris külastamisel oma Partnerkaardi, siis kohalduvad Teie isikuandmete töötlemisele Partnerprogrammi tingimused.

Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Selveri veebilehel www.selver.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Selveri kaupluse klienditeenindusse või Selveri andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].

 

1. Selver AS kui isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Selver AS, registrikood 10379733, aadress Pärnu mnt 238 Tallinn 11624, e-post [email protected]. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Selveri andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected]

Selver on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kontserni kuuluv super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega ning millele kuuluvad Selveri kauplused üle Eesti ja veebilehel www.selver.ee asuv e-pood e-Selver.

 

2.  Andmekaitsetingimuste ulatus

Selveri andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Selveri kaupluseid ja veebilehte www.selver.ee või sooritavad ostu Selveri kauplusest ja e-Selverist. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Selverile isikuandmeid sisaldava pöördumise või kandideerivad Selverisse tööle.

Selveris kehtib Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ettevõtete (Selver, Kaubamaja, ABC King, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kauplused) püsikliendiprogramm Partnerprogramm ning Selveris ja e-Selveris Partnerkaardi registreerimisel kohalduvad Partnerkaardi kasutaja isikuandmete töötlemisele Partnerprogrammi tingimused.

 

3. Mille alusel Selver isikuandmeid töötleb?

Selver kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Selverile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).
 • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Selveri ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Selverist kaupade ostmisel).
 • Seaduse alusel ehk Selver töötleb isikuandmeid Selverile seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt alkohoolse joogi või tubakatoote üleandmisel vanuse tuvastamine isikut tõendava dokumendi alusel, päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses).
 • Õigustatud huvi ehk Selver töötleb isikuandmeid Selveri õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs).  Õigustatud huvi alusel töötleb Selver isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja  -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Selveri andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].

Juhul kui Selver vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Selverile edastamisest, siis on Selveril õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

 

4. Millistel eesmärkidel Selver isikuandmeid töötleb?

Selver töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamineveebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • tööle kandideerija sobivuse hindamine värbamisprotsessis
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Selver lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Selver kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Selver enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

 

5. Milliseid isikuandmeid Selver töötleb?

Selver kogub ja töötleb Selveri kaupluste ja Selveri veebilehe külastamisel järgmiseid isikuandmeid:

 • Selveri kaupluste külastamisel kogub ja töötleb Selver isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid.
 • Selveri veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Selverile veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).
 • e-Selverist ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.
 • Selverile pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).
 • Selverisse tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt CV-s ja muudes Teie poolt edastatud dokumentides avaldatud andmeid (näiteks Teie ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefon, andmed Teie hariduse ja töökogemuse osas ning muud Teie poolt edastatud asjakohased andmed).
 • Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Selver ainult juhul, kui Teiega on Selveri poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

Selver töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Selveri kaupluses ja e-Selveris Partnerkaardi registreerimisel kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid vastavalt Partnerprogrammi tingimustes toodud ulatusele.

 

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Selver töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt Selveri kaupluste ja veebilehe www.selver.ee külastamisel. Selver töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Selveri ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

 • e-Selveris külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed - 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
 • Selveri kaupluste videosalvestised - 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.
 • Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – kirjalikud pöördumised 3 aastat arvates Selveri poolt lõpliku vastuse edastamisest ning kõnekeskuse salvestised 3 kuud, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud õigusnõuete menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.
 • Tarbijamängude ja loosimiste tulemused – 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.
 • Tööle kandideerijate andmed – valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest.
 • Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse lõppemisest.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Selveri andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected]

 

7. Teie isikuandmete edastamine

Selver võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Selverile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Selverilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Selveril õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Selveri volitatud töötlejate nimekirjaga on Teil võimalik tutvuda siin.

 

8. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Selver võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt Partnerprogrammi raames edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Sellisel juhul tegutseb Selver isikuandmete volitatud töötlejana Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kui Partnerprogrammi isikuandmete vastutava töötleja juhiste kohaselt.

Juhul, kui Te ei soovi enam Selveri otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või tehes seda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas veebilehel www.partnerkaart.ee või pöördudes Selveri või Kaubamaja klienditeenindusse. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

 

9. Videosalvestused

Selveri kauplustes on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Selver. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

 

10. Isikuandmete töötlemine Selveri üritustel

Selveril on enda poolt korraldavatel üritustel õigus teha üritust kajastavaid foto- ja videosalvestusi ning kasutada ja avaldada tehtud salvestisi vastavalt oma äranägemisele mõistlikus ulatuses Selveri siseveebis, veebilehtedel, sotsiaalmeedias ja avalikus meedias. Juhul kui Te üritusel osalejana ei soovi, et Teie isikuandmeid töödeldakse eelnimetatud salvestistel, siis palume sellest teada anda üritusel salvestiste tegijale.

 

11. Selverisse tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine

Selverisse tööle kandideerides töötleb Selver kandideerija poolt esitatud isikuandmeid eesmärgiga hinnata kandideerija tööalast  sobivust ja vastavust kandideeritavale ametikohale. Selver võib kandideerija kohta saada andmeid ka muudest allikastest nagu avalikud registrid, soovitajad, endised tööandjad jms. Kandideerija soovitaja või endise tööandjaga võtab Selver ühendust vaid juhul, kui kandideerija on andnud selleks nõusoleku.

Kandideerimisega seotud isikuandmed ja dokumendid on kättesaadavad ainult selleks volitatud värbamisprotsessis osalevatele isikutele. Selver säilitab valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest. Kandideerija nõusolekul võib Selver säilitada kandideerija isikuandmeid kuni 3 aastat eesmärgiga edastada kandideerijale tulevikus muid tööpakkumisi.  

 

12. Kuidas Selver Teie isikuandmeid kaitseb?

Selver kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

13. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Selverilt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas. 

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Selveri andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil [email protected]. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Selveril on õigus Teie taotlusele vastata ühe kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Selveril on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Selveril on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Selveril ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Selver viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

 

14. Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Selver rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

 

15. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel www.selver.ee on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 

16. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehe www.selver.ee külastamisel võib Selver koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Selver töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

 

17. Profileerimine

Selver võib kasutada Teie Partnerkaardiga seotud isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Sellisel juhul tegutseb Selver isikuandmete volitatud töötlejana Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kui Partnerprogrammi isikuandmete vastutava töötleja juhiste kohaselt. Selver ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

 

18. Andmekaitsetingimuste muutmine

Selveril on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Selveri veebilehel www.selver.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Selveri kaupluse klienditeenindusse või Selveri andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].