Pigiplekkide eemaldaja, CONCEPT, 1 l

4,79 € 4,79 €/л
1
Штрих 4740204004461
Производитель GETZ EESTI AS
Страна происхождения Эстония
Описание
Sõidukite puhastamiseks pigi-, asfaldi, määrde- ja õliplekkidest.
Ингредиенты
Benseen, n-heksaan <1%vol, aromaatsed süsivesinikud 14-20 %vol.
Предупреждения
Ettevaatust. Hoida lastele kättesaamatult. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest, kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Aurud on õhust raskemad. Võib moodustada plahvatusohtlik auru-õhu segu.
Руководство по эксплуатации
Pihustada määrdunud pinnale alustades sõiduki alaosast. Lasta toimida 2 … 3 minutit. Tugevama määrdumuse korral kasutada harja. Eemaldada pigileotusvahend survepesuri abil alustades sõiduki alaosast. Loputada suure hulga veega ning pesta sõiduk üle autošampooniga. Vajadusel korrata protseduuri.

Сопутствующие товары

Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше