Делайте покупки в интернет-магазине Selver – закажите с доставкой на дом или придите за заказом сами!

Jahutusvedelik G11 -35⁰C roheline, NORDLINE, 1 kg

2,29 € 2,29 €/kg
1 tk
Производитель GETZ NORDIC
Страна происхождения Eesti
Штрих 4751003651497
SKU H000107628
Kasutamiseks igat tüüpi mootorite jahutussüsteemides. Kõrgekvaliteediline jahutusvedelik sisepõlemismootoritele. Kaitseb jäätumise eest kuni temperatuurini -35 0C. Ette nähtud kasutamiseks kõigis, sh alumiiniumisulamitest valmistatud mootorites. Kaitseb korrosiooni eest. Kaitseb ülekuumenemise eest. Ei sisalda nitriteid, amiine ega fosfaate.
H302 Allaneelamisel kahjulik. H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käed. P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P501 Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele. P330 Loputada suud. Säilivusaeg suletud pakendis – vähemalt 3 aastat alates valmistamiskuupäevast (vt pakendilt). Mitte hoida päikese käes.
Toode on kasutusvalmis, seda pole tarvis lahjendada. Kasutada vastavalt sõidukitootja juhistele. Tehnilised näitajad ületavad enamikku EL ja rahvusvahelisi kvaliteedistandardeid, s.h.: ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R15-601