Pigiplekkide eemaldaja, CONCEPT, 1 l

5,29 € 5,29 €/l
1
Ribakood 4740204004461
Tootja GETZ EESTI AS
Päritolumaa Eesti
Tootekirjeldus
Sõidukite puhastamiseks pigi-, asfaldi, määrde- ja õliplekkidest.
Koostis
Benseen, n-heksaan <1%vol, aromaatsed süsivesinikud 14-20 %vol.
Hoiatused
Ettevaatust. Hoida lastele kättesaamatult. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest, kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Aurud on õhust raskemad. Võib moodustada plahvatusohtlik auru-õhu segu.
Kasutusjuhend
Pihustada määrdunud pinnale alustades sõiduki alaosast. Lasta toimida 2 … 3 minutit. Tugevama määrdumuse korral kasutada harja. Eemaldada pigileotusvahend survepesuri abil alustades sõiduki alaosast. Loputada suure hulga veega ning pesta sõiduk üle autošampooniga. Vajadusel korrata protseduuri.

Sarnased tooted:

Sessioon aegus.

Sessioon lõpetati. Ostukorv salvestatud.

Jätka
Aeg saab otsa!

Teie reserveeritud aeg saab otsa 5 minuti pärast.

Reserveeritud aeg sai otsa

Reserveering eemaldati

Jätka