Õhuvärskendaja Electrical Forest Waters, AIR WICK, 1 kmpl

6,99 € 6,99 €/tk
1 tk
Tootja RECKITT BENCKISER
Päritolumaa Ungari
Ribakood 5900627049305
SKU H000110159
Air Wick elektrilise õhuvärskendi komplekt Forest Waters . Komplekt sisaldab: pistik & täide (19 ml).
Geraniol, p-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde, Citral, Benzyl salicylate, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Methyl ester of rosin (osaliselt tahkestatud), Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Phenylacetaldehyde, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (delta-Damascone), Eugenol , Linalool. Kokkupuutel nahaga võib võib põhjustada ülitundlikkust. Sisaldab Cinnamaldehyde.
PALUN LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT OHUTUS- JA ETTEVAATUSMEETMEID. SÄILITAGE NEED EDASPIDISEKS. Kasutage ainult vastavalt juhendile. Enne lõhnapudeli sisestamist või eemaldamist võtke alati pistik vooluvõrgust välja. Ärge asetage pihustit kohta, kus see võib saada tugevaid lööke. Hoidke pudelit ja/või pihustit alati püstises asendis. Ärge käsitsege toodet märgade käte ega metallobjektidega. Ainult siseruumides kasutamiseks. Mitte kasutada pikendusjuhtmega või mitmepistikulise adapteriga. Käesolevat toodet ei tohi kasutada pidevalt, võtke see alati ööseks pistikust välja. Kasutamise ajal jätke pihusti peal ja ümber 50 cm vaba ruumi. Õhuvoolu pistiku ümber mitte takistada või blokeerida. Mitte kasutada väikestes, piiratud lemmikloomade alades ilma piisava ventilatsioonita. Mitte asetada soojusallika lähedusse või otsese päikesevalguse kätte. Mitte asetada poleeritud, värvitud või plastpinnale. KASUTAGE AIR WICK PISTIKUGA AINULT AIR WICKI ELEKTRILISI TÄITEPUDELEID. TEISTE TÄIDETE KASUTAMINE VÕIB TÕSTA TOKSILISUSE VÕI TULEKAHJU OHTU. Pistiku puhastamiseks võtke pistik välja ja kasutage kuiva lappi. Kui sedmel tekib kahjustus, lülitage enne eemaldamist pistikupesast vool välja. Kasutada ainult hästiventileeritavas alas. SEE SEADE EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS LASTELE VÕI NÕRGA TERVISEGA INIMESTELE ILMA JÄRELVALVETA. HOIATUS. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
Säilitage juhend tulevaseks kasutamiseks. 1. Eemaldage lõhnapudelilt plastkork. 2. Sisestage lõhnapudel kindlalt pistiku alumisele poolele, kuni kuulete klõpsatust. Veenduge, et lõhnapudel on kogu aeg püstises asendis. 3. Pistke kokkupandud seade vabasse pistikupessa. 4. Lõhnatugevuse suurendamiseks või vähendamiseks pöörake pistiku peal olevat skaalat. 5. Lõhnapudeli vahetamiseks võtke pistik pistikupesast välja. Pudeli eemaldamiseks suruge pöidlaga pistiku esiküljele, samal ajal tõmmake pudelit allapoole.